Mores kauju muzejs
 - Brīvdabas teritorijas labiekārtošana pie Mores kauju muzeja

- Militārā mantojuma tūrisma projekts. (Military heritage)

- Ekspozīcijas telpa-noliktava

- Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

- Publiskās infrastruktūras pilnveidošana

- Zivsaimniecības projekts

- Kultūrvēsturiskais mantojums

- "Amatniecības darbnīca"

- Kapacitātes stiprināšanas projekts


draugiem.lv   Twitter   Facebook
 
 

2013.gada Aktualitātes

Gada nogales aktivitātes muzejā

Mores kauju muzeja vadītāja piedalījās Turaidas muzejrezervāta gadskārtējā zinātniski praktiskā konferencē, kurā dalībnieki tika iepazīstināti ar muzeja jaunākiem pētniecības darbiem, vasarā veiktiem arheoloģisko izrakumu rezultātiem un apkopotiem rezultātiem par muzeja apmeklētāju plūsmu 2013.gada tūrisma sezonā.

Sadarbojoties ar Līgatnes novada tūrisma uzņēmējiem piedalījāmies apspriedē tematiski radnieciskā militārā tūrisma objektā - „Padomju slepenais bunkurs”. Dienas kārtībā iepazīšanās ar jauno atraktīvo tūrisma piedāvājumu bunkurā un 2014. gada tūrisma sezonas kopīgo mārketinga pasākumu plānošana, jauna tūrisma piedāvājumu bukleta izdošana „Līgatnes dabas takas”, kurā ietverti arī kaimiņi - Mores pagasta tūrisma objekti

Novembrī Mores muzeja 2.stāva „Amatniecības darbnīcā” notika Nītaures rokdarbu studijas „Baiba” izbraukuma nodarbība. Dalībnieki iepazinās ar izstādi „Senie rokdarbi” un apguva studijas vadītājas Baibas Balodes izstrādātās tehnikas adītu apģērbu darināšanā. Rokdarbnieces atzinīgi vērtēja muzejā redzēto.

Rokdarbu pulciņa vadītājas Baibas Balodes stāsts par rokdarbiem

23.11.2013. Mores muzeja „Amatniecības darbnīcā” pulcējās Mores skolēni, kas 2011.gadā Eiropas Savienības finansētās LEADER programmas projekta „Neturi sveci zem pūra" -Mores kauju muzeja telpu piemērošana "Amatniecības darbnīcas" aktivitātēm kultūras un interešu izglītības jomā” ietvaros apguva rotkaļa darba iemaņas. Jaunieši nebija piemirsuši Antona Brača iemācītos darba paņēmienus: meitenes izgatavoja nelielus auskarus, bet Elvis ievingrināja roku gravēšanā. Viņi atzinīgi vērtēja šeit laukos radītās iespējas apgūt ko jaunu ārpusklases nodarbībās. Muzeja darbiniekus priecēja tas, ka jauniešus nemulsināja filmēšanas grupas klātbūtne, kas uzņēma sižetu par Rīgas rajona Lauku attīstības biedrības reģionā realizētiem projektiem Lauku attīstības programmas 2007.–2013.gadam ietvaros.

Mores rotkaļu pulciņa jauniešu nodarbība Mores muzeja „Amatnieku darbnīcā”

Biedrība „Mores muzejs” sveic visus Latvijas valsts svētkos!

Biedrība „Mores muzejs” sveic visus Latvijas valsts svētkos!

„Ik vienam roka jāpieliek,
lai lielais darbs uz priekšu tiek!”
(J.Rainis)

Svētku reizē mēs izsakām pateicību Mores kauju muzeja apmeklētājiem, kuru skaits šogad sasniedzis 4000.

Paldies par ieguldījumu muzejā attīstībā muzeja draugiem, brīvprātīgajiem, cilvēkiem, kas dāvina muzejam vēsturiskus priekšmetus un atmiņu stāstus.

Paldies kaimiņiem, tālākiem kolēģiem un sadarbības partneriem, kas sniedz dažāda vieda palīdzību muzeja darbā un veicina tā popularitāti.

Paldies novada darbiniekiem, kas savas kompetences ietvaros atbalsta Mores kauju muzeju.

Sevišķa pateicība pagasta aktīviem iedzīvotājiem, kas kā pašdarbības kolektīvi piedalās muzeja pasākumos vai individuāli atrod iespēju pielikt savu roku pagasta kopīgai lietai. Šoruden oktobra mēnesī visus priecēja Rūtas Kupcis sarūpētais ziedu noformējums Mores kauju piemiņas vietās, karavīriem, kam toreiz izturēt palīdzēja cerība par valsts neatkarību. Ar viņas gādību Mores kauju muzejs regulāri saņem trimdā izdoto grāmatu sūtījumus no Čikāgas Latviešu biedrības bibliotēkas.

Mores kauju ierakumu līnija šķērsoja Rūtas dzimtās „Mazratnieku” mājas pagalmu un viņas ģimenei kauju laikā mājas bija jāpamet. Kara skarbie vēji viņus aiznesa trimdā, bet māja tika sagrauta. Līdz ar valsts neatkarības atjaunošanu Rūta atgriezās, uz tēvu zemes uzcēla dzīvojamo mājiņu, bet pati aktīvi piedalās visos pagasta pasākumos. Paldies!

Ziedi kritušiem karavīriem  Ziedi kritušiem karavīriem  Ziedi kritušiem karavīriem 

Mores kauju 69. gadskārtas atceres pasākums

2013. gada 28.septembrī skaistā rudens dienā Morē pulcējās dažādu paaudžu karavīri, sabiedrisko organizāciju un valdības pārstāvji un iedzīvotāji no daudziem Latvijas novadiem, lai godinātu Mores kaujā kritušos karavīrus un pieminētu 2.pasaules kara vēsturiskos notikumus.

Pasākuma norises vietas bija Latviešu leģiona karavīru kapos pie Roznēnu ozola un Mores kauju piemiņas parkā. Pasākumu vadīja Latviešu Virsnieku apvienības priekšsēdētājs kapteinis Aleksejs Ozoliņš. Klātesošos uzrunāja Aizsardzības ministrijas, Kara muzeja, Zemessardzes, Siguldas novada pašvaldības, Latvijas nacionālo karavīru biedrības, Visu Latvijai, u.c. pārstāvji, NBS kapelāns un leģionāri-Mores kauju dalībnieki. Ziedi sagūla piemiņas vietās. Piemiņas pasākuma programmu kuplināja Latvijas Nacionālo karavīru biedrības koris „Tēvija”, Siguldas kultūras centra vokālais ansamblis „Melodija”, Daugavas Vanagu vīru ansamblis no Rencēniem un NBS orķestris.

Pēc pasākuma svinīgās daļas dalībnieki kavējās atmiņās baudot karavīru pusdienas parkā pie ugunskura un apskatot Mores kauju muzeja ekspozīcijas.

Piemiņa brīdis Latviešu leģiona kapos  Piemiņa brīdis Latviešu leģiona kapos  Piemiņa brīdis Latviešu leģiona kapos  NBS kapelāna kapteiņa Raimonda Krasinska svētvārdi  Runā Mores kauju dalībnieks leģionārs Ādolfs Ķepsnis   Piemiņas brīdis Mores kauju piemiņas parkā   Piemiņas brīdis Mores kauju piemiņas parkā   Piemiņas brīdis Mores kauju piemiņas parkā   Piemiņas brīdis Mores kauju piemiņas parkā   Piemiņas pasākuma dalībniekus uzrunā Aizsardzības ministrs Artis Pabriks  Siguldas novada domes priekšsēdētāja vietnieces Līgas Sausiņas uzruna   Latvijas Nacionālo karavīru biedrības priekšsēdētāja Edgara Skreijas uzruna   Klātesošos uzrunā Raivis Dzintars („Visu Latvijai”)  Savas ložmetējnieku vienības Mores kaujās kritušos karavīrus piemin Jānis Spīčs, kas pats tika smagi ievainots Mores kaujā.  Sabiedriskās darbinieces Viestura ordeņa kavalieres Veras Valteres sirsnīgie vārdi pieminot kritušos karavīrus   Dzied Siguldas novada kultūras centra vokālais ansamblis „Melodija”   Dzied Daugavas Vanagu vīru ansamblis no Rencēniem   Valsts himna Nacionālo bruņoto spēku orķestra pavadījumā   Atmiņas , tikšanās un dziesmas   Atmiņas , tikšanās un dziesmas   Atmiņas , tikšanās un dziesmas  

Izstāde „Senie rokdarbi”

Mores kauju muzeja 2.stāvā jauna amatniecības izstāde „Senie rokdarbi”, kas veidota kā veltījums Dziesmu svētku gadam.

Tautas māksla ir pārmantota no paaudzes paaudzē un izstādē tas uzskatāmi parādīts ar priekšmetiem no muzeja krājumiem un amatnieku darbos. Izstādē redzēsiet ne vienu vien unikālu darbu, kas nes līdzi bagātu informāciju.

Izstāde „Senie rokdarbi”  Izstāde „Senie rokdarbi”  Izstāde „Senie rokdarbi”  Izstāde „Senie rokdarbi” 
Izstāde „Senie rokdarbi”  Izstāde „Senie rokdarbi”  Izstāde „Senie rokdarbi”  Izstāde „Senie rokdarbi” 
Mores kauju muzejs Sigulda


ES logo       ELFLA logo      LEADER logo

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas (LAP) pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā”
atbalstīts projekts

„Mores kauju muzeja vērtību popularizēšanas sabiedrībā
nodrošināšana ar mūsdienīgām interaktīvām tehnoloģijām”


Nr.12-04-LL01-L413201-000002

Projekta izmaksas ir 4699.48 lati, ar 100% ELFA un Latvijas valsts finansiālo atbalstu biedrībai „Mores muzejs” kā Sabiedriskā labuma organizācijai.

Projektu paredzēts īstenot 2013.gadā ar darbības turpinājumu vismaz piecu gadu garumā.

Projekta mērķis – padarīt sabiedrībai pieejamas muzejā krājumā esošās kultūrvēsturiskās vērtības izmantojot progresīvas metodes.

Projekta ietvaros iegādātas iekārtas:

 • Projekcijas aparatūra muzeja digitālo foto, video un prezentācijas materiālu demonstrēšanai;
 • Interaktīvais stends, kurā izvietot izziņas materiālus par muzeja vērtībām vairākās valodās muzeja apmeklētājiem;
 • Skaņu aparatūru muzeja pasākumu norises nodrošināšanai un audioierakstu krājuma atskaņošanai;
 • Video kamera muzeja video materiālu krājuma papildināšanai.

Projekta ietvaros š.g. otrā pusgadā interneta tehnoloģiju speciālists veidos programmu interaktīvam stendam un papildinās to ar biedrības biedru sagatavotiem informatīviem materiāliem. Darba mums daudz, bet nākošgad muzeja apmeklētāji varēs patstāvīgi padziļināti iepazīt muzeja krājumu, arī svešvalodās. Tas uzlabos muzeja piedāvājumu ārzemju tūristiem, kuru skaits pieaug ar katru gadu.

Audio iekārtas tika izmantotas jau šogad maijā organizējot „Muzeju nakts” pasākumu. Tā lieti noderēja pasākuma vadītājam, jo darbības tika organizētas visā muzeja brīvdabas teritorijā un apmeklētāju bija daudz.

Mūsdienīgu tehnoloģiju pielietošana Mores kauju muzejā paaugstina piedāvājuma kvalitāti un muzejā uzkrāto vērtību pieejamību visiem apmeklētājiem.

Paldies par atbalstu Mores kauju muzejam.

Biedrība „Mores muzejs”


Muzeju nakts Mores kauju muzejā 2013.g.18.maijā

Muzeju nakts pasākuma laikā Mores muzejā bija daudz apmeklētāju, 600 līdz 700 cilvēku.  Muzeju nakts pasākuma laikā Mores muzejā bija daudz apmeklētāju, 600 līdz 700 cilvēku.  „Reālā piedzīvojuma” instruktors stāsta par izdzīvošanu mežā un drošības noteikumiem spēļu laikā.  Šķēpa mešana  Šķēpa mešana  Rinda uz šaušanu ar pneimatisko šauteni  Trijkāja veidošana  Trijkāja veidošana  Granātu ripināšana  Mīnu lauka pārvarēšana  Satiksmes regulētājs  Mīnu lauka pārvarēšana  Mīnu lauka pārvarēšana  Katram sava nodarbe  Atpazīsti, kas mežā ēdams  Atpazīsti, kas mežā ēdams  Mores muzeja karoga pacelšanai visi ierindā  Tiek iznests un pacelts karogs  Tiek iznests un pacelts karogs  Tiek iznests un pacelts karogs  Karavīru dziesmas Mores vokālā ansambļa „Ceriņi” priekšnesumā  Karavīru dziesmas Mores vokālā ansambļa „Ceriņi” priekšnesumā  „Reāls piedzīvojums” vadītājs kapteinis Sandijs Krastiņš   Maskēšanās, lai saplūstu ar mežu un apkārtējo vidi  Maskēšanās, lai saplūstu ar mežu un apkārtējo vidi  Maskēšanās, lai saplūstu ar mežu un apkārtējo vidi  Maskēšanās, lai saplūstu ar mežu un apkārtējo vidi  Maskēšanās, lai saplūstu ar mežu un apkārtējo vidi  Maskēšanās, lai saplūstu ar mežu un apkārtējo vidi  Lieti noder jaunais dīķis  „Burvju tēja”  „Burvju tēja” uzbūra 1944.gada Mores kauju karavīru pilnā ekipējumā  „Burvju tēja” uzbūra 1944.gada Mores kauju karavīru pilnā ekipējumā  Jaunatnes interesi piesaistīja jaunākais eksponāts brīvdabas ekspozīcijā  Lietus īpaši netraucēja pasākuma norisi.  Lietus īpaši netraucēja pasākuma norisi. 

Muzeju nakts Mores muzejā

2013. gada 18. maijā visā Latvijā norisināsies gadskārtējie Muzeju nakts pasākumi. Turpinās Muzeju nakts trīsgadīgais cikls, iezīmējot Raiņa trejkrāsu sauli un Latvijas dārgumus. Šogad iemirdzēsies zaļā – mežu, atjaunotnes un harmonijas krāsa. Arī Mores muzejs aina uz Muzeju nakts pasākumu - „Mežs karavīra sabiedrotais”.

2013. gada 18. maijā Mores kauju muzejā ("Kalna Kaņēni", Mores pagasts, Siguldas novads) ar Siguldas novada domes atbalstu, biedrības „Reāls piedzīvojums” un muzeja brīvprātīgo piedalīšanos notiks plaša pasākuma programma. Visas atrakcijas dalībniekiem būs bez maksas.

Pasākuma programma:
17:00-01:00 Ekskursijas muzeja ekspozīcijās ar vēstures stāstījumu
17:30-17:45 Lekcija, stāsts “Izdzīvošanas pamatprincipi mežā”
17:45-18:00 Lekcija, stāsts “Maskēšanās mežā – kā saplūst ar mežu”, ķermeņa un sejas nomaskēšana.
18:00-19:00 Sejas maskēšanas darbnīca bērniem
18:00- 23:00 Atrakcijas, veiklības sacensības, erudīcijas spēles:

 • Barikāžu veidošana - trīskāju balsta sastiprināšana bez naglām - tikai ar striķi
 • Izdzīvošanas pamatprincipi - ugunskura iekuršana ar krama palīdzību un pāri pārstieptā striķa pārdedzināšana
 • Šķēpa mešana mērķī
 • Granātu ripināšana- mini boulings - precizitātes vingrinājums (sudraba ložu ripināšana pa bundžām)
 • Mīnu lauka pārvarēšana
 • Improvizēta slēpņa izveidošana
 • Šaušana pa mērķi ar pneimatiskajiem ieročiem
 • “Mežs – karavīru sabiedrotais” - erudīcijas spēle par mežā atrodamām ēdamām dabas veltēm
 • Ieroču un karavīru sadzīves priekšmetu atpazīšanas spēle

Uz ugunskura vārīta tēja, karavīru dziesmas kopā ar Mores sieviešu vokālo ansambli „Ceriņi”.

Būsiet gaidīti viesi Mores kauju muzejā!

Muzeju nakts 2013 Mores kauju muzejs Sigulda

Lielajā talkas dienā 27.04.2013.

Mores kauju piemiņas parka sakopšanā piedalījās Nacionālo bruņoto spēku virsnieki, kadeti un Mores iedzīvotāji.

       
       
       
       
     

Foto reportāžu sagatavoja Rihards Bračs (7gadi) un Elizabete Brača (11 gadi).


     

"Kalna Kaņēni", Mores pagasts, Siguldas novads, Rīgas rajons, LV-2170 Tālruņi: +371 64147236, +371 29446115